วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ.

ปัจจุบันมีผู้สมัครสอบของ ก.พ. จำนวนมากที่ยังไม่ทราบรายละเยดของระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. หรือหลายท่านไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนเดินทางไปเข้าสอบ จึงทำให้บางท่านเสียโอกาสที่จะได้เข้าสอบ หรือเข้าสอบแล้วต้องถูกยุติการสอบ อันเนื่องมาจากทำผิดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยมิได้ตั้งใจ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ ผู้สมัครสอบทุกท่านควรอ่านและศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ละเอียด และต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง และจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระเบียบเกี่ยวกับกรสอบข้อที่สำคัญ ที่มีผลต่อการเข้าสอบจริง ๆ มี ดังต่อไปนี้

  1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ำโดยเด็ดขาด
  2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้สมัครสอบตัวจริง โดยเลขที่ในบัตรจะต้องตรงกับในสติ๊กเกอร์ติดโต๊ะด้วย หากเลขไม่ตรงแม้แต่หลักเดียวจะถือว่าเป็นคนละคนกัน และบัตรที่นำมาแสดงจะต้องเป็นบัตรที่กำหนดเท่านั้น จะใช้บัตรอื่น ” นอกเหนือจากที่กำหนดไม่ได้เด็ดขาด
  3. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณอุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด “เรื่องโทรศัพท์มือถือจะเป็นปัญหากับผู้เข้าสอบมากที่สุด เพราะเดินทางไปคนเดียว จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ทั้งก่อนเข้าสอบและหลังสอบเสร็จ สถานที่รับฝากก็ไม่มี ฯลฯ ขอเยนให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อ สารที่ใช้ในการทุจริตการสอบมากที่สุดในปัจจุบัน และการห้ามนำเข้าห้องสอบ รวมทั้งการใช้เครื่องตัดสัญญาณในห้องสอบ เป็นวิธีการป้องกันการทุจริตการสอบที่ดีที่สุดในขณะนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยจึงไม่สามารถรับฝากได้ ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าสอบเข้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้การ
    สอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุดิธรรม สำหรับทุกคน”
  4. การให้ยุติการทำตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบในระหว่างดำเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการทำตอบทันที และออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะหมดเวลาทำตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลผู้นั้น
  5. ห้ามมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเริ่มทำตอบ เช่น เริ่มสอบ 9.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องก่อนเวลา 9.30 น. เท่านั้น

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเหล่านี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อการได้เข้าสอบหรือไม่ได้เข้าสอบของผู้สมัคร ดังนั้น ขอเพียง อ่านระเบียบฯ อย่างละเอียด เรียมบัตรให้ถูกต้อง ไม่ต้องพกมือถือเข้าห้องสอบ ท่านก็สามารถเข้าห้องสอบได้อย่างสบายใจ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]