วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย ทุกเขต ทุกพรรค พร้อมหมายเลขเลือกตั้ง 2566

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย ทุกเขต ทุกพรรค พร้อมหมายเลขเลือกตั้ง 2566

ชวนพี่น้องชาวเชียงรายมาตรวจสอบ รายชื่อผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตัวแทนจากทุกพรรคการเมือง ทุกเขต ทุกอำเภอ ที่ลงสมัคร ส.ส.เชียงราย ก่อนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ครั้งนี้ มาดูกันเลย

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด ตำบลดอยลาน และตำบลห้วยสัก)

หมายเลขเบอร์ 1 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพัทธ์ เลี้ยงประเสริฐ พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลขเบอร์ 2 ร้อยตำรวจเอกธนรัช จงสุทธานามณี พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 4 นายไอใจ ปู่หมื่อ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 5 นายอภิชิต ศิริชัย พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 6 นายสมนึก ใจจักร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 7 นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 8 นายทโนรส ปริญญาพัฒนบุตร พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 9 นายเอกภพ เพียรพิเศษ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายนนทวัฒน์ สัมมาสะโก พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 11 นางสิริมา บุญยศ พรรคพลังปวงชนไทย

หมายเลขเบอร์ 12 นายสัญญา พัฒนะเมฆินทร์ พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล และตำบลท่าสุด) อำเภอเวียงชัย, อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, และอำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลแม่จัน ตำบลป่าตึง ตำบลป่าซาง ตำบลสันทราย และตำบลท่าข้าวเปลือก)

หมายเลขเบอร์ 1 นายเสน่ห์ ปัญญาดี พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นายสถิตพงศ์ พงษ์ธรบพิทย์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 3 สิบตำรวจตรีชมชาติ กัปปะหะ พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 4 นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 5 นายรัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 6 นายธนพล วรรณรัก พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลขเบอร์ 7 นางวันดี ราชชมภู พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 8 นายนิกร จันทร์หอม พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 9 นายวิฑูรณ์ ราชตรี พรรคท้องที่ไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายพุทธสวาท จาอินต๊ะ พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 11 นางสาวนิตยา พรามไธสง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอแม่ลาว, อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า

หมายเลขเบอร์ 1 นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นางสมคิด มะโนวงค์ พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลขเบอร์ 3 นายหาญ ดอนลาว พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 4 นายวันชัย เจียมวิจักษณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

หมายเลขเบอร์ 5 พันตำรวจเอกรัฐพล น้อยช่างคิด พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 6 นายนิคม นามเสถียร พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 7 นายฐากูร ยะแสง พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 8 นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 9 นายรชฎ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายเรืองฤทธิ์ พวกอินแสง พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 11 นางสมปอง โรจน์บุญถึง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 4

อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลดอยลานและตำบลห้วยสัก) อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด

หมายเลขเบอร์ 1 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

หมายเลขเบอร์ 2 นายอัครเดช สมพบ พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นายนเรศ รัศมีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 4 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 5 นายบุญถิ่น นวลใหม่ พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 6 นายเจริญ บุญเลิศ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 7 นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 8 นายเกียรติศักดิ์ อุดขา พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 9 นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายดี ไปหนี่ พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 11 นายพฤทธิ์ พรหมขาม พรรคพลังสังคมใหม่

หมายเลขเบอร์ 12 นายมณเทียร พรมชัย พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5

อำเภอเทิง, อำเภอพญาเม็งราย, อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลบุญเรือง)

หมายเลขเบอร์ 1 นางสาวนิชนันท์ ปริญญาพัฒนบุตร พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 3 นายสิริวัฒน์ นาโพนงาม พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 5 นายธนพัต รักเรียน พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 6 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นายสมบูรณ์ ร่มพนาธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 8 นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 9 นายอุเทน เม็งไธสง พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 10 นายณัฐกิตติ์ อินถา พรรคพลังปวงชนไทย

หมายเลขเบอร์ 11 นายศิวพันธ์ เภารัตน์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6

อำเภอแม่สาย, อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลแม่ไร่ ตำบลแม่คำ ตำบลศรีค้ำ และตำบลจอมสวรรค์)

หมายเลขเบอร์ 1 นายอิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 3 นายระพิน เตมียะ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 4 พลตรีสุวิทย์ วังยาว พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 5 นายกฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์ พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 6 นายอุดมเดช ดวงแก้ว พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นางสาวอมรรัตน์ รัตนาชัย พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 8 นายพีรเดช คำสมุทร พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 9 นางสาวอาภา สุขอาษา พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 10 หม่อมหลวงชัยสิทธิ์ ชยางกูร พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 7

อำเภอเชียงแสน, อำเภอดอยหลวง, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอเชียงของ (ยกเว้นตำบลบุญเรือง) และอำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้)

หมายเลขเบอร์ 1 นายปิยะวัฒน์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 2 ร้อยตำรวจเอกดอน สมควร พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นางสาวมิรันตี บุญแก้ว พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 4 นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 5 นายประหยัด เสียงดัง พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 6 นายรัชพล อินทจักร์ พรรคชาติไทยพัฒนา

หมายเลขเบอร์ 7 นายบัวสอน ประชามอญ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 8 นายบุญเลิศ จางวงศ์เจริญ พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลขเบอร์ 9 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายบุญเกิด ร่องแก้ว พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 11 นายอ่อนจันทร์ ปิตตาสังข์ พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 12 นายทนงศักดิ์ ศรีทองจันทร์ พรรคประชากรไทย

ทั้งหมดนี้คือ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย 2566 ของทุกเขต ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย ซึ่งประชาชนจะได้เลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รวมถึง เลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ สีม่วง เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต สีเขียว เลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ อย่าลืมจำเบอร์พรรคและเบอร์ผู้สมัครที่คุณชื่นชอบกันให้ดี แล้วพกบัตรประชาชนเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์กันได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เสียงของคุณมีค่า ช่วยตัดสินชะตาของประเทศ อย่านอนหลับทับสิทธิ์เน้อ

ขอบคุณข้อมูลจาก – vote62.com