วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน
ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

อันที่จริงแล้วใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน แต่กรณีเผลอปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุลง ก็ยังคงสามารถต่อใบขับขี่ได้เช่นกัน แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หมดอายุ ดังนี้

  • ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี (นับตั้งแต่วันหมดอายุ)กรณีใบขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถเข้ารับการต่อใบขับขี่ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใด 
  •  ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีหากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องเพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้งผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ และต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 45 ข้อขึ้นไป หรือคิดเป็น 90% หากสอบไม่ผ่านจะต้องเข้ารับการทดสอบใหม่อีกครั้ง
  • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไปกรณีใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป จะต้องทำการดำเนินการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ เหมือนกับการทำใบขับขี่ใหม่ทุกประการ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่

     สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อใบขับขี่ทั้งชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็นแบบ 5 ปี และแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ประกอบด้วย

  1. ใบขับขี่เดิม
  2. บัตรประชาชนฉบับจริง
  3. ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการต่อใบขับขี่

  1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ ณ สำนักงานขนส่ง
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า)
  3. อบรม 1 ชั่วโมง (เฉพาะ 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถอบรมออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน https://www.dlt-elearning.com ได้)
  4. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / รับใบขับขี่