วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

วันสุดท้าย ยื่นภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2566 สำหรับบุคคลธรรมดา

ปี 2567 “การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2566” กรมสรรพากรเปิดให้ยื่น มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567 โดยผู้ยื่นแบบเอกสาร กำหนดภายในวันที่ 1 เม.ย.2567 ส่วนการยื่นแบบออนไลน์ ให้ถึงวันที่ 9 เม.ย.นี้

กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา

บุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่ยื่นไม่ทันเวลาที่กำหนดของทุกปี จะต้องไปยื่นด้วยตนเองอีกครั้งที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยจะต้องเตรียมเอกสารประกอบไปด้วย ดังนี้

  • แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
  •  เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2566 กำหนดภายในวันที่ 1 เม.ย.2567 ส่วนการยื่นแบบออนไลน์ ให้ถึงวันที่ 9 เม.ย.นี้

ยื่นภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2566

ยื่นภาษีที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/