วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

40 รายชื่อ สว. ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดเชียงราย

40 รายชื่อ สว. ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดเชียงราย

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นไปอย่างคึกคักภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ และคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน

มีผู้สมัคร ส.ว. ทั้งหมด 457 คน แต่มี 3 คนไม่มารายงานตัว ทำให้เหลือผู้เข้ารับการเลือกตั้ง 454 คน โดยแบ่งเป็น 20 กลุ่มอาชีพ ซึ่งมี 2 กลุ่มที่ไม่ต้องเลือกตั้งในรอบแรกเนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 4 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และการพัฒนานวัตกรรม

การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครจากหลากหลายกลุ่มอาชีพ เช่น ข้าราชการ นักกฎหมาย นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และอื่นๆ โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนผู้สมัครแตกต่างกันไป

กกต. เชียงราย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และหากพบผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆในทำนองเดียวกัน

1.นายพินิจ หาญพาณิชย์

2.นายควร คำเหล็ก

2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพต้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอาสา เม่นแย้ม

2.นายอุทิศ มณีจันสุข

3.กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายปรีชา พัวนุกุลนนท์

2.นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ

4.กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล

เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.อนันทิตา บุตรตา

2.นายปลื้ม ศุภปัญญา

5.กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายยงยุทธ์ อินทะรังษี

2.นายวิวัฒน์ สมวรรณ์

6.กลุ่มอาชีพทำสวน ปาไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.กาญจนา คำพุฒ

2.นายกฤตย์ อินทรพรอุดม

7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ

ในทำนองเดียวกัน

1.นางภัคชัญญา มะโนวัง

2.น.ส.เพลินทิพย์ คิดดี

8.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสรณัฏฐ์ สาระสมบัติ

2.น.ส.กิ่งแก้ว ผสมทรัพย์

9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.มณีรัฐ เขมะวงศ์

2.นายเจริญ เหล่ารุ่งโรจน์

10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นางวาสนา ฮิลล์

2.ด.ต. เกตุ กลิ่นจันทร์

11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.รัตนา บุญเลิศ

2.นางสุจิตตา วงศ์ไซยา

12.กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพละวัต ตันศิริ

2.นายนพกร สุวรรณเตมีย์

13.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเลิศวิทย์ วรพงศธร

2.นายเมธาพัฒน์ ศรีมนัส

14.กลุ่มสตรี

1.นางนิราภร มิยาซากิ

2.นางแววตา แสงบุญ

15.กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมเกียรติ ปูกา

2.น.ส.จริยา กงจักร์

16.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม นตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายณพลเดช มณีลังกา

2.นายเริงพล มุกดาสนิท

17.กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ศิขริน สิงห์สาคร

2.นายซาตรี ภิระบรรณ์

18.กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอภิชิต ศิริชัย

2.นายภูษิต กัลยา

19.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์

2.ร.ต.อ. สิงห์ทอง อุดม

20.กลุ่มอื่น ๆ

1.นายปรีดา จันทร์แจ่มศรี

2.น.ส.อลิสา เขื่อนขัน

         ทั้งนี้ กกต.เชียงราย ขอเชิญชวนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ ของผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด หากคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม สามารถแจ้งได้ที่ ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ application ตาสับปะรด