วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แข่งรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด!! คุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท

สายแว้นแข่งรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด!! คุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท ผู้จัดชักชวน-ร้านแต่งรถโดนด้วย‼️

สายแว้นแข่งรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด!! คุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท

ผู้จัดชักชวน-ร้านแต่งรถโดนด้วย!

กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 134 กำหนดว่า ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทาง หรือสาธารณสถานใกล้ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน

• รถดัดแปลง/ปรับแต่ง มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

• มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง

มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 160 ทวิ วรรคหนึ่ง)

– ผู้จัด ผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 134/1 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 160 ทวิ วรรคสอง

– ผู้ใดรับดำเนินการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 134 ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 134/2 ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 160 ทวิ วรรคหนึ่ง)

ข้อมูลจาก : พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 134 มาตรา 134/1 มาตรา 134/2 มาตรา 160 ทวิ ,กระทรวงยุติธรรม