วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

6 สิทธิที่ต้องเสีย! หากไม่ไป “เลือกตั้ง อบต.”

เลือกตั้ง ท้องถิ่น

ไม่ไปใช้สิทธิ “เลือกตั้ง อบต.” พร้อมกำหนด 6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไปเลือกตั้ง

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเสียสิทธิอะไรบ้าง

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ. ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ที่ไหนบ้าง 

สำหรับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้ดาเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้

• ให้แจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

• ทำเป็นหนังสือ โดยต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ให้แจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอพพลิเคชัน Smart Vote กดหัวข้อ “การแจ้งเหตุจาเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีให้กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีอะไรบ้าง 

1.มีกิจธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

แต่กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวทั้ง 7 ข้อได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ตามปกติ

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเสียสิทธิอะไรบ้าง

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ. ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี

6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี