วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ค้นหาการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร สำนักงาน ก.พ.

ค้นหาการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร สำนักงาน ก.พ.

การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวุฒิ ก.พ.

การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ตามนัยมาตรา 8 (10) และมาตรา 13 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางราชการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด มาปฏิบัติราชการ และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาได้จัดทำขึ้น และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วหมายถึง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แต่มิได้รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้

ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยข้อมูลในระบบฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. การรับรองคุณวุฒิในประเทศ
2. การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ

ซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่ผู้ค้นหาควรทราบเบื้องต้น และคำแนะนำในการใช้ระบบ เพื่อให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการ

เข้าตรวจสอบคุณวุฒิหลักสูตร

https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation

อ้างอิง
กลุ่มงานรับรองคุณวุฒิ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1921 – 7