วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ 2566

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th  

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

4.หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น

5.หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

เราตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท ได้แก่ 

– บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

– เบี้ยความพิการ

– เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

– เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

– เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส.

– กองทุนคุ้มครองเด็ก

– การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน

– เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์

– เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

– การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

– เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์

– เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง

– เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

– สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา

– เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย

– เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

       ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ รวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เข้าบัญชีวันไหน สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง เช่น กรณีต้องการทราบข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 เป็นต้น