วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

สอบนายสิบทหารบก 2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 – 6 มกราคม 2566

สอบนายสิบทหารบก 2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 - 6 มกราคม 2566

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2566 ( เปิดรับสมัครวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 – 6 มกราคม 2566 )

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ข การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และอาสาสมัครทหารพรานหญิงบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ง การรับสมัครสอบคัดเลือกกำลังสำรอง และทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารอาสา อัตรานายทหารประทวนของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก จ คำแนะนำการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อกลุ่มโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ตามโควตาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นนส. ประจำงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ ทบ