วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สีบัตรเลือกตั้ง 2566 มี 2 สี คือ สีเขียว และ สีม่วง

สีบัตรเลือกตั้ง 2566 มี 2 สี คือ สีเขียว และ สีม่วง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. และวันเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิในเขต และนอกเขตเลือกตั้ง กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคมนี้จะใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบซึ่งยังไม่มีแบบอย่างเป็นทางการออกมา

บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ 400 เขตนั้นจะเป็น “บัตรสีม่วง” และ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ จะเป็น “บัตรสีเขียว”  

สีบัตรเลือกตั้ง 2566 มี 2 สี คือ สีเขียว และ สีม่วง

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 มีดังนี้

-มีสัญชาติไทย หรือ หากเคยแปลงสัญชาติ

-ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

-อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

-มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 

-เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

-อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

-ต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่มา https://www.ect.go.th/ect_th/