เลือกตั้ง 2566 รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย

0
53
เลือกตั้ง 2566 รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย

เลือกตั้ง 2566 รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย

วันนี้เชียงราย108 ชวนทุกท่านมารู้จัก หมายเลขเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย กัน ก่อนที่เราจะไปเลือกตั้งครั้งใหญ่ครับ

ขุนตาล • เชียงของ • เชียงแสน • ดอยหลวง • เทิง • ป่าแดด • พญาเม็งราย • พาน • เมืองเชียงราย • แม่จัน • แม่ฟ้าหลวง • แม่ลาว • แม่สรวย • แม่สาย • เวียงแก่น • เวียงชัย • เวียงเชียงรุ้ง • เวียงป่าเป้า

ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย

เชียงราย เขต 1
เมืองเชียงราย (เวียง, รอบเวียง, ริมกก, สันทราย, ท่าสาย, ป่าอ้อดอนชัย, แม่กรณ์, ดอยฮาง, แม่ยาว, ห้วยชมภู, บ้านดู่)

 1. กิตติพัทธ์ เลี้ยงประเสริฐ – ไทยศรีวิไลย์
 2. ธนรัช จงสุทธานามณี – เพื่อไทย
 3. ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ – ก้าวไกล
 4. ไอใจ ปู่หมื่อ – ประชาธิปัตย์
 5. อภิชิต ศิริชัย – ไทยสร้างไทย
 6. สมนึก ใจจักร์ – รวมไทยสร้างชาติ
 7. ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ – พลังประชารัฐ
 8. ทโนรส ปริญญาพัฒนบุตร – เสรีรวมไทย
 9. เอกภพ เพียรพิเศษ – ภูมิใจไทย
 10. นนทวัฒน์ สัมมาสะโก – ไทยภักดี
 11. สิริมา บุญยศ – พลังปวงชนไทย
 12. สัญญา พัฒนะเมฆินทร์ – ประชากรไทย

เชียงราย เขต 2
เมืองเชียงราย (นางแล, แม่ข้าวต้ม, ท่าสุด), เวียงชัย, เวียงเชียงรุ้ง, แม่จัน (แม่จัน, ป่าตึง, ป่าซาง, ท่าข้าวเปลือก, สันทราย)

 1. เสน่ห์ ปัญญาดี – ภูมิใจไทย
 2. สถิตพงศ์ พงษ์ธรบพิทย์ – ไทยสร้างไทย
 3. ชมชาติ กัปปะหะ – รวมไทยสร้างชาติ
 4. ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช – เพื่อไทย
 5. รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ – ก้าวไกล
 6. ธนพล วรรณรัก – ไทยศรีวิไลย์
 7. วันดี ราชชมภู – พลังประชารัฐ
 8. นิกร จันทร์หอม – ประชาธิปัตย์
 9. วิฑูรณ์ ราชตรี – ท้องที่ไทย
 10. พุทธสวาท จาอินต๊ะ – เสรีรวมไทย
 11. นิตยา พรามไธสง – ไทยภักดี

เชียงราย เขต 3
แม่ลาว, แม่สรวย, เวียงป่าเป้า

 1. จิราวุฒิ แก้วเขื่อน – ภูมิใจไทย
 2. สมคิด มะโนวงค์ – ไทยศรีวิไลย์
 3. หาญ ดอนลาว – ประชาธิปัตย์
 4. วันชัย เจียมวิจักษณ์ – ชาติไทยพัฒนา
 5. รัฐพล น้อยช่างคิด – พลังประชารัฐ
 6. นิคม นามเสถียร – รวมไทยสร้างชาติ
 7. ฐากูร ยะแสง – ก้าวไกล
 8. วิกรม เตชะธีราวัฒน์ – เพื่อไทย
 9. รชฎ อึ้งอภินันท์ – ไทยสร้างไทย
 10. เรืองฤทธิ์ พวกอินแสง – เสรีรวมไทย
 11. สมปอง โรจน์บุญถึง – ไทยภักดี

เชียงราย เขต 4
พาน, ป่าแดด, เมืองเชียงราย (ดอยลาน, ห้วยสัก)

 1. สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ – ชาติไทยพัฒนา
 2. อัครเดช สมพบ – เสรีรวมไทย
 3. นเรศ รัศมีจันทร์ – ประชาธิปัตย์
 4. วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ – เพื่อไทย
 5. บุญถิ่น นวลใหม่ – รวมไทยสร้างชาติ
 6. เจริญ บุญเลิศ – ก้าวไกล
 7. ทัศพงษ์ สุวรรณมงคล – ภูมิใจไทย
 8. เกียรติศักดิ์ อุดขา – พลังประชารัฐ
 9. สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ – ไทยสร้างไทย
 10. ดี ไปหนี่ – ไทยภักดี
 11. พฤทธิ์ พรหมขาม – พลังสังคมใหม่
 12. มณเทียร พรมชัย – พลังปวงชนไทย

เชียงราย เขต 5
เทิง, พญาเม็งราย, ขุนตาล, เชียงของ (บุญเรือง)

 1. นิชนันท์ ปริญญาพัฒนบุตร – เสรีรวมไทย
 2. พันธวัช ภูผาพันธกานต์ – พลังประชารัฐ
 3. สิริวัฒน์ นาโพนงาม – ก้าวไกล
 4. รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ – ภูมิใจไทย
 5. ธนพัต รักเรียน – ประชาธิปัตย์
 6. เทอดชาติ ชัยพงษ์ – เพื่อไทย
 7. สมบูรณ์ ร่มพนาธรรม – รวมไทยสร้างชาติ
 8. ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ – ไทยสร้างไทย
 9. อุเทน เม็งไธสง – ไทยภักดี
 10. ณัฐกิตติ์ อินถา – พลังปวงชนไทย
 11. ศิวพันธ์ เภารัตน์ – คลองไทย

เชียงราย เขต 6
แม่สาย, แม่ฟ้าหลวง, แม่จัน (แม่คำ, แม่ไร่, ศรีค้ำ, จอมสวรรค์)

 1. อิทธิเดช แก้วหลวง – เพื่อไทย
 2. จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม – ก้าวไกล
 3. ระพิน เตมียะ – พลังประชารัฐ
 4. สุวิทย์ วังยาว – รวมไทยสร้างชาติ
 5. กฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์ – เสรีรวมไทย
 6. อุดมเดช ดวงแก้ว – ไทยสร้างไทย
 7. อมรรัตน์ รัตนาชัย – ประชาธิปัตย์
 8. พีรเดช คำสมุทร – ภูมิใจไทย
 9. อาภา สุขอาษา – ไทยภักดี
 10. ชัยสิทธิ์ ชยางกูร – ประชากรไทย

เชียงราย เขต 7
เวียงแก่น, แม่จัน (จันจว้า, จันจว้าใต้), เชียงแสน, ดอยหลวง, เชียงของ (ครึ่ง, ศรีดอนชัย, ริมโขง, เวียง, สถาน, ห้วยซ้อ)

 1. ปิยะวัฒน์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์ – ประชาธิปัตย์
 2. ดอน สมควร – เสรีรวมไทย
 3. มิรันตี บุญแก้ว – ภูมิใจไทย
 4. สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ – รวมไทยสร้างชาติ
 5. ประหยัด เสียงดัง – ก้าวไกล
 6. รัชพล อินทจักร์ – ชาติไทยพัฒนา
 7. บัวสอน ประชามอญ – ไทยสร้างไทย
 8. บุญเลิศ จางวงศ์เจริญ – ไทยศรีวิไลย์
 9. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน – เพื่อไทย
 10. บุญเกิด ร่องแก้ว – พลังประชารัฐ
 11. อ่อนจันทร์ ปิตตาสังข์ – ไทยภักดี
 12. ทนงศักดิ์ ศรีทองจันทร์ – ประชากรไทย

ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2566

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]