หลักฐานแสดงตนในการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

0
9

“บัตรประชาชน” (บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้)

หากใครที่ทำบัตรประชาชนสูญหายในช่วงวันเลือกตั้ง ให้เลือกใช้บัตรอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ รวมไปถึงบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานในการลงคะแนนเสียงได้เช่นเดียวกัน ดังนี้

  • ใบขับขี่
  • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต )
  • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • แอปพลิเคชัน ThaID (บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์)
  • แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE (ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์)
  • แอปพลิเคชันบัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]