วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เปิดวิธีกาบัตรเลือกตั้ง 2566 แบบไหนถูก-แบบไหนผิด

เปิดวิธีกาบัตรเลือกตั้ง 2566 แบบไหนถูก-แบบไหนผิด

เปิดขั้นตอนการเลือกตั้ง 2566 

 • ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิทางแอปฯ Smart Vote

 • ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหลักฐานแสดงตน

ยื่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตน ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรเลือกตั้ง

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้ว หัวแม่มือขวา บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท โดยกรรมการประจำที่เลือกตั้งลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

 • ขั้นตอนที่ 4 เข้าคูหาลงคะแนนเสียง

ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง แต่ละประเภท โดยสามารถเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ได้เพียงบัตรละหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดหรือบัญชีรายชื่อ ของพรรคการเมืองใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือ ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด

 • ขั้นตอนที่ 5 หย่อนบัตรด้วยตนเอง

เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท ให้เรียบร้อย และหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทให้ถูกต้องด้วยตนเอง

เปิดวิธีกาบัตรเลือกตั้ง 2566 แบบไหนถูก-แบบไหนผิด
เปิดวิธีกาบัตรเลือกตั้ง 2566 แบบไหนถูก-แบบไหนผิด


วิธีกาบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกต้อง

สำหรับวิธีกาบัตรเลือกตั้งที่ถูกต้องนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องทำเครื่องหมายกาบาท หรือทำเครื่องหมาย X ลงในบัตรเลือกตั้ง ทั้ง 2 ประเภท คือ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ในช่องที่ระบุไว้ โดยมีรูปแบบการกาบัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรดี และบัตรเสีย ดังนี้

บัตรดี  

 • ต้องมีเครื่องหมายในการลงคะแนน
 • ต้องเป็นเครื่องหมาย กากบาท (x) เท่านั้น
 • เครื่องหมาย กากบาท (x) ต้องอยู่ในช่องทำ
 • เครื่องหมายและต้องมีเครื่องหมายเดียวเท่านั้น


บัตรเสีย

 • บัตรที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
 • บัตรที่ลงคะแนนเกินหนึ่งหมายเลข
 • บัตรที่ลงคะแนนในช่องที่ไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร
 • ทำเครื่องหมายนอกช่อง
 • ไม่ใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบให้

อ้างอิง thansettakij.com