วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านแอป Smart Vote ง่ายๆ

วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านแอป Smart Vote ง่ายๆ

กรณีการไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง66 เนื่องจากมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนได้นั้น กกต.ได้เปิดช่องทางให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตัวเอง หรือดำเนินการทำหนังสือยื่นคำร้อง สามารถดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote 

วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านแอป Smart Vote ง่ายๆ

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง

 • เข้าแอปฯ Smart Vote กดที่เมนู “เลือกตั้ง ส.ส.”
 • เลือกเมนู ECT Report ตรวจสอบสิทธิแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
 • เลือก “แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และกดยืนยัน 
 • จากนั้น กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote

– ระบบ iOS 

– ระบบ Android 

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 เนื่องด้วยเหตุอันสมควร ประกอบด้วย

 • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วย ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง ตามที่กฎหมายได้กำหนดในเรื่องการเสียสิทธิทางการเมืองไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 35 ดังนี้

 • ไม่มีสิทธิร่วมลงชื่อ ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 • ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 • ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
 • ตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น 
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
 • ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
 • ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ทุกตำแหน่ง ที่ผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง

โดยข้อห้ามทั้งหมดที่ว่ามานี้ จะมีระยะเวลากำหนดอยู่ที่ 2 ปี ซึ่งหากว่าครั้งต่อๆไปผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังไม่ยอมไปใช้สิทธิ ก็จะถูกข้อห้ามดังกล่าวเหมือนเดิมและจะบวกเพิ่มไปอีก 2 ปี