วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

วันออกพรรษา ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

#วันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

“วันออกพรรษา” คือ วันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด ๓ เดือนของพระภิกษุสงฆ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

หลังวันออกพรรษา ๑ วัน คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จะมีประเพณีทำบุญตักบาตร ที่เรียกกันว่า “ตักบาตรเทโว” คำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก สืบเนื่องจากความเชื่อตามตำนานที่ว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลก หลังเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์