โครงการทะเลบินได้ ส่งอาหารทะเล จากภูเก็ตสู่จังหวัดเชียงราย

0
97

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการทะเลบินได้ ส่งเสริมการกระจ่ายสินค้าอาหารทะเล จากภูเก็ตสู่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (27 ก.ค.65) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว“ทะเลบินได้” โครงการส่งเสริมการกระจายสินค้าอาหารทะเล จากภูเก็ต สู่ 5 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วย นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายรุจิธัช วงศ์ชีวารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์ คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS) นายประธาน อินทรีย์ยงค์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และ นางอรุณวรรณ สกุลสอน ตัวแทนกลุ่มประมงชาวภาคใต้ เพื่อเปิดการขนส่งสินค้าอาหารทะเล ทางอากาศจากจังหวัดภูเก็ตสู่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

โครงการทะเลบินได้ ส่งอาหารทะเล จากภูเก็ตสู่จังหวัดเชียงราย


     ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า โครงการ “ทะเลบินได้” ถือว่าเป็นโครงการนำร่องของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และ ทอท. ที่ได้เริ่มต้นที่นี่ เป็นโครงการที่ดีมากทั้งเรื่องการเริ่มต้นความร่วมมือของภาครัฐ ทอท. และเอกชน ในปี 2566 เป็นปีที่เปลี่ยนผ่านคงต้องมีความร่วมมือในมิติต่างๆ มากขึ้น โครงการนี้นอกจากเป็นการ kick options สร้างความแข็งแรงให้กับ ทอท. ในส่วนของคาร์โก้ บริษัทเอกชน และสร้างความแข็งแรงให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้ามภาค โดยการสนับสนุนการขนส่งสินค้าจากบริษัท ยูนิเวอร์แชล แอร์ คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS) ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกัน ทำให้ผู้บริโภคทางภาคเหนือมีสินค้าสดใหม่ ราคาเป็นธรรมจากแหล่งสินค้าโดยตรง
     นางอรุณวรรณ สกุลสอน ตัวแทนกลุ่มประมงชาวภาคใต้ กล่าวถึงการดำเนินโครงการนี้ว่า เป็นการช่วยเหลือกระจายสินค้าข้ามภาค ภาคเหนือส่งสินค้าไปภาคใต้ และภาคใต้ส่งสินค้ามาภาคเหนือ ในนามของฝ่ายประสานงานด้านประมงภาคใต้ได้ทำโครงการทะเลบินได้ขึ้นมา ด้วยปัญหาหลายๆ อย่าง รวมทั้งสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ผู้ประกอบการประสบปัญหามีปลาและกุ้งในกระชังจำนวนมากแต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่มีกลุ่มลูกค้าเข้ามาในประเทศไทย จึงได้มีการประสานให้เกิดการนำร่องก่อนไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคใดๆ เราสามารถช่วยกันกระจายสินค้าได้ในฐานของพลังสหกรณ์จังหวัดและกลุ่มสหกรณ์ทั่วประเทศ สินค้าที่มีปัญหาแต่ละภาคแต่ละส่วน กลุ่มสหกรณ์การเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดสามารถช่วยประชาชน ช่วยเกษตรกร และช่วยชาวประมงได้ วันนี้ได้นำสินค้าทะเลกุ้งมังกร 7 สี และปลาช่อนทะเล เป็นการนำร่องก่อนหลังจากนี้อาจจะมีมากว่านี้เพื่อให้จังหวัดเชียงรายมีสินค้าอาหารทะเลสด ภายใน 1 วันสามารถขนส่งถึงจังหวัดเชียงรายได้
     จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นจังหวัดที่มีการผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของประเทศ เพื่อเป็นการรองรับสินค้าอาหารทะเลล้นตลาด สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้มีแนวทางในการกระจายสินค้าอาหารทะเล อาทิ กุ้งมังกร 7 สี และ ปลาช่อนทะเล สู่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยกระจายสินค้าอาหารทะเลของชาวประมงออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดภูเก็ตถึงผู้บริโภค 5 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี บริษัท ยูนิเวอร์แชล แอร์ คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นผู้ร่วมดำเนินการในการขนส่งและกระจายสินค้าในครั้งนี้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนโยบายร่วมกันในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มชาวประมงในการขนส่งและกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้โดยเร็ว โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการก่อนหน้า คือ โครงการลิ้นจี่บินได้ และ โครงกรสับปะรดบินได้ ที่ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย เช่น สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย สหกรณ์การเกษตรแม่ยาว และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรภาคเหนือในการกระจายสินค้าข้ามภาค โครงการฯ ดังกล่าวประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี
    โครงการ ” ทะเลบินได้ ” ถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อช่วยในการขนส่งและกระจายสินค้าอาหารทะเลของภาคใต้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภาคใต้และภาคเหนือ เป็นการช่วยเกษตรกรและกลุ่มชาวประมงได้กระจายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง โดยการให้บริการขนส่งสินค้าอาหารทะเลในโครงการทะเลบินได้ ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 12 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม วันนี้เป็นเที่ยวบินแรกที่ได้ขนส่งสินค้าอาหารทะเลสด จำนวน 3,000 กิโลกรัม มาที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และกระจายสินค้าออกสู่ผู้บริโภคทั้ง 5 จังหวัด ทั้งนี้นโยบายการดำเนินงานของ ทอท. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR CARGO HUB) กอปรกับ ทอท. ได้วางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็น “ศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน : Regional Center for Aviation – related Business” โครงการทะเลบินได้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานและของจังหวัดเชียงรายต่อไป

อ้างอิง
https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/51487?

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]