วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้เงิน 400 บาท ใครได้รับสิทธิบ้าง

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้เงิน 400 บาท ใครได้รับสิทธิบ้าง

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้มีมติอนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 วงเงิน 5,336 ล้านบาท  และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 วงเงิน 890 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้บัตรสวัสดิการการแห่งรัฐ  และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด19  โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินช่วยเหลือจำนวน 200 บาท/คน ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -31 ตุลาคม 2565 รวม 400 บาท/คน เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  โดยผู้ที่จะได้รับเงินใน โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ต้องเป็นผู้ที่ 

  • ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
  • ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพิลเคชั่น เป๋าตัง ได้  
  • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้)
  • ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง

“โครงการเพิ่มกำลังซื้อ” ให้กับผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5  เพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและร้านค้าหรือบริการจากร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เดือนละ 200 บาท/คน เป็นเวลา 2 เดือน (1 ก.ย.-31 ต.ค. 65) 

  • วงเงินซื้อสินค้า 400-500 บาทต่อเดือน  (วงเงินเดิม 200-300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 65)
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดย-สารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

อ้างอิง   https://www.komchadluek.net