วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ต่อใบขับขี่เชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

เปิดรับทำใบขับขี่ใหม่ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โทร. 053152034

ต่อใบขับขี่เชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เริ่มเปิดทำการเมื่อปี 2510 โดยเช่าอาคารของเอกชน ต่อมาในปีงบประมาณ 2536 กรมการขนส่งทางบกได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เริ่มเปิดทำการเมื่อปี 2510 โดยเช่าอาคารของเอกชน ต่อมาในปีงบประมาณ 2536 กรมการขนส่งทางบกได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ 3 ชั้น 1 อาคาร พร้อมลานจอดรถ อาคารตรวจสภาพ และอาคารที่พัก ข้าราชการ 4 ชั้น จำนวน 37 ยูนิต 1 อาคาร มีเนื้อที่ 22 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 405 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 เปิดทำการเมื่อปี 2538

มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ  คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง โทรศัพท์ 0 5315 2034 โทรสาร 0 5315 2073

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย มีสำนักงานขนส่งสาขา 3 สาขาดังนี้

1. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ได้ เปิดทำการเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2531 โดยใช้อาคารของเอกชน เป็นที่ทำการ และต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารตรวจสภาพรถ 1 อาคาร อาคารที่พักข้าราชการ 1 อาคาร มีเนื้อที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ คือ อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอขุนตาล โทรศัพท์/โทรสาร 0 5379 5222

2. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอพาน ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2538 โดยเช่าอาคารของเอกชนเป็นที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 891 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ และย้ายที่ทำการจากแห่งเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 1 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ คือ อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด โทรศัพท์/โทรสาร 0 5372 1917

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยใช้อาคารของเอกชนเป็นที่ทำการ และต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน พร้อมโรงตรวจสภาพ จำนวน 1 อาคาร บ้านพักข้าราชการ จำนวน 10 หลัง มีเนื้อที่ 6 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ คือ อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย โทรศัพท์/โทรสาร 0 5378 1493

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 5 แห่ง คือ

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลนครเชียงรายแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โทรศัพท์ 0 5371 5952

2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เปิดทำการเมื่อ 28 มีนาคม 2552 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 มีเนื้อที่ 8 ไร่ โทรศัพท์ 0 5377 3989

3. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย เปิดทำการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2539 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 29 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 100/89 หมู่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โทรศัพท์ 0 5364 6403

4. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 30.43 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 โทรศัพท์ 0 5379 5232

5. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปิดทำการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทรศัพท์ 0 5379 2000 ดำเนินการโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด

ดาวน์โหลดและรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

แผนที่สำนักงานขนส่ง สาขาพาน

แผนที่สำนักงานขนส่ง สาขาเวียงป่าเป้า

ดาวน์โหลด แบบคำขอต่างๆ

วิธีการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ผ่านระบบ DLT e-Learning