วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2566-2570

ด้วยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้กำหนดนโยบายและ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแผนดังกล่าวต้องยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ เช่น แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโชนนิ่งภาคเกษตร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผน จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ของชาติ

ที่สำคัญจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทราบถึงความต้องการและ ศักยภาพของประชาชน รวมทั้งมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงความพร้อม ของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและ ศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย

ได้ดำเนินกรทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยมอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประชุมและทบทวนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และนำเสนอผลการทบทวนต่อคณะอนุกรรมการ ก.บ.จ. จังหวัดเชียงราย ด้านการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ รวมทั้งประชุมหารือร่วมกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความ คิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดได้ทำการทบทวนเบื้องตันนี้ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้ จึงมุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม