วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

กรมอุทยานฯ ปิด​การท่องเที่ยวภู​ชี้​ฟ้า ตั้งแต่​ 1 กรกฎาคม​ -​ 31 สิงหาคม​ 2565 เป็นต้นไป​

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแ​ห่งชาติ​และวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธิ์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว เชียงราย
ท่องเที่ยว เชียงราย

กรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแเห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานเห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565​ ตั้งแต่​บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับอุทยานแห่งชาติ​ภู​ชี้​ฟ้า จะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยาน ตั้งแต่​วันที่​ 1 กรกฎาคม​ -​ 31 สิงหาคม​ 2565 ตามช่วงเวลาการบริหารจัดการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช​ต่อไป