วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ข่าวดี สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวออกจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข่าวดี สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ

-ออกหน่วยให้บริการรับจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว นอกสถานที่ สำหรับทัวร์/มัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว ทั้งขอจดใหม่ ต่ออายุ เปลี่ยนแปลง ออกใบแทน ยกเลิก และขอรับคืนหลักประกัน ขอเชิญผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และผู้ที่สนใจ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง สามารถมาติดต่อยื่นเอกสาร และรับคำปรึกษา

🗓 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565

📍ห้องสมุด สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ้างอิง
https://www.facebook.com