วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ มากมาย เช่นไม้ผลเมืองร้อน ไม้ผลเมืองหนาว ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน ไม้ยืนต้น พืชผักไม้ดอกและไม้ประดับ ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตรพบว่าต้นพันธุ์พืชที่ดีนั้น มีการกระจายไปสู่เกษตรผู้ปลูกยังไม่ทั่วถึง และประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ด้านวิชาการที่จะนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ผลขึ้นในปี พ.ศ. 2516  ทั้งนี้โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ จำนวน 80 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา

พ.ศ. 2516 เริ่มดำเนินการครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชผัก ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นโดยตรงกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         

พ.ศ. 2520 ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชผัก ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ เป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2530  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้กำหนดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวคือ แต่เดิมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงราย เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ย้ายไปสังกัดส่วนกลางบริการราชการโดยขึ้นตรงกับงานส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวน กลุ่มไม้ผล กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ละพระราชบัญญัติการปรับปรุง กระทรวงทบวง  กรม พ.ศ. 2545 กรมส่งเสริมการเกษตร   ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ ทำให้ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงราย มาเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน) สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร   กระทรวงและสหกรณ์ 

พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับบทบาทภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร จนถึงปัจจุบัน มีลักษณะการดำเนินการเป็นศูนย์สหวิชา มุ่งเน้นการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักเกษตรจังหวัด โดยที่ศูนย์สหวิชาหมายถึง ศูนย์ที่ให้บริการด้านวิชาการและด้านการผลิตปัจจัยการเกษตรภายใต้ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ แปลงแม่พันธุ์ แปลงศึกษาทดสอบ แปลง/จุดเรียนรู้ด้านต่างๆ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกลการเกษตรการจัดการระบบน้ำ สารชีวภัณฑ์และแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้นมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

พ.ศ.2561 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในการก่อสร้างอาคารและบ้านพักของศาลอุทธรณ์ภาค 5เนื้อที่ประมาณ 42ไร่ 3 งานอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา จึงส่งผลให้พื้นที่ของศูนย์ฯจากเดิม 80 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา เหลือ 69 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เด่นในเรื่องไม้ดอกประเภทหัว ได้แก่ ว่านสี่ทิศ แกลดิโอลัส และปทุมมา แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้หลากหลายชนิด  อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการฝึกอาชีพทางการเกษตร มีฐานเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ การขยายพันธุ์พืช การปลูกผักไร้ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปสมุนไพรที่ใช้ในการเกษตรทดแทนการใช้สารเคมี การเพาะเห็ดฟาง/เห็ดโคนน้อย เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : 112 ม.7 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วัน/เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ 053-170104053-170252 , http://www.aopdh11.doae.go.th, Facebook :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (https://www.facebook.com/aopdh11/ )