วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

สีสันดอยตุง 2565 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สีสันดอยตุง 2565 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สีสันดอยตุง 2565 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2565 ถึง 29 ม.ค. 2566 เวลา 8.00-18.00 น. ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ. เชียงราย สีสันแห่งดอยตุงกลับมาแล้ว

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

เนื่องด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีความสนพระทัยที่จะพัฒนาพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงรายให้เป็นพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด และเป็นโครงการทดลองรูปแบบการพัฒนาเบ็ดเสร็จ เพื่อจะขยายผลการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ

เนื่องจากทรงเจริญพระชนมพรรษามาก แล้วการที่จะแปรพระราชฐานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ คงไม่สามารถทรงงานเช่นเดิมได้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2530 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่เห็น สมควรจะ สร้างพระตำหนัก ได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ราชเลขานุการในพระองค์ “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” จะไม่เสด็จฯไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากพระชนมายุ 90 พรรษา และ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พร้อมกับทรงมีรับสั่งกับผู้เข้า เฝ้าทูลละอองพระบาทว่า “อยากจะไปปลูกป่าบนดอยตุง แต่คงจะต้อง ใช้ระยะเวลายาวนานมาก อาจจะเป็นเวลานานถึง 10 ปี”

จากพระราชประสงค์ดังกล่าว จึงมีรับสั่งในเรื่องการพัฒนาดอยตุงกับผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ในการเข้าเฝ้า กราบบังคมทูล ขอถวายรายงาน การจัดงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เมื่อต้นเดือนมกราคม 2530 เพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนา ตามความเหมาะสม คณะกรรมการโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานในพื้นที่ทรงงาน โครงการพัฒนาดอยตุงตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่ 55/2531 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2531 ให้มีหน้าที่พิจารณา กำหนดพื้นที่ทรงงานและวางแผนให้เหมาะสม การดำเนินงานในพื้นที่ทรงงานได้เริ่มในปลายปีงบประมาณ 2531 เป็นต้นมา

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมนี้ได้มอบให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารโครงการฯ คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนงานโครงการมี คณะกรรมการ กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณ 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2532-2534