วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก

ประวัติความเป็นมา หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นโดยมติคณะกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (ศศว.จ.) โดยงบบริจาคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดของจังหวัดเชียงราย เมื่อปี ๒๕๓๙

โดยมีผู้ริเริ่มคือ นายคำรณ บุญเกิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และคณะ 
มีหน่วยสนับสนุนคือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๙ – เหตุผลในการจัดตั้ง เพื่อจัดแสดงนิทรรศการถาวรในเชิงมานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยาและธรรมชาติวิทยาของเมืองเชียงราย ในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีปฏิสัมพันธ์ เช่น หุ่นจำลอง ศิลปวัตถุ วัตถุจำลอง วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ – วิธีการจัดตั้ง ทางจังหวัดเชียงรายจัดตั้งงบประมาณ และงบบริจาคจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
๑. รวบรวมความเป็นมาของจังหวัดเชียงรายในอดีตจนถึงปัจจุบัน
๒. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่มวลชน
๓. เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งที่มีคุณค่าของท้องถิ่น

เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ฯ ขณะนี้ได้จัดนิทรรศการเฉพาะชั้นล่าง จำนวน ๓ ห้อง แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อคือ 
๑. พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ – รอยพระบาท
๒. ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย
๓. ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
๔. ภาษาและวรรณกรรม
๕. วัฒนธรรม ๕ เชียง
๖. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (เชียงรายปัจจุบันอนาคต)

สิ่งน่าสนใจ หรือจุดเด่น ของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ 
การประทับรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งได้
จัดแสดงไว้ในหัวข้อที่ ๑ รวมทั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
๑. วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)
๒. วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง)
๓. วัดกลางเวียง
๔. วัดศรีบุญเรือง
๕. วัดศรีเกิด
๖. วัดเจ็ดยอด
๗. วัดพระนอน
๘. วัดศรีทรายมูล

วันและเวลาเปิดทำการ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือกรณีพิเศษแจ้งล่วงหน้าในวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อประสานงาน
นางกานต์พิชชา ศรีสุนทร      นักวิชาการวัฒนธรรม ๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางหลังเดิม ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๗๔๒๐ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๗๔๕๔
มือถือ ๐๙-๒๖๖๓๑๘๗

สถานที่ตั้ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางหลังเดิม ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 

โทร / แฟ็กซ์ :: ๐๕๓-๗๑๗๔๒๐

เว็บไซต์ :: http://www.culture.go.th/research/hall/template_n2.html

อ้างอิง :https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=170