วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลด หนังสือแบบฝึกหัดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา

ดาวน์โหลด หนังสือแบบฝึกหัดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา

แจกฟรีสำหรับผู้สนใจ หนังสือแบบฝึกหัดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา

ชูชาติ ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร ประจำพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลด หนังสือแบบฝึกหัดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา

แบบฝึกหัดคัดลายมือนี้เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการอบรมการเรียนอักษรธรรมล้านนา หลักสูตรเบื้องต้น เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ร่วมอบรมโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนอักษรธรรมล้านนาได้รู้จักวิธีการเขียนอักษรธรรมล้านนาที่ถูกต้อง อีกทั้ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกการออกเสียงพร้อมกับการเทียบอักษรไทยกลางเบื้องต้น อันจะเป็นแนวทางในการเขียนและอ่านได้อย่างถูกต้องในการเรียนอักษรธรรมล้านนาในระดับกลางและระดับสูงสืบไป

ในแบบฝึกหัดนี้ได้แบ่งออกเป็นการฝึกหัดคัดลายมือตัวพยัญชนะ สระจม สระลอย ระบบตัวเลข คือในเลขในธรรมและเลขโหรา พร้อมตารางเทียบอักษรไทยกลางและตัวอย่างการเขียนการใช้ไว้บางส่วนเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักระบบอักษรธรรมล้านนามากขึ้น พร้อมทั้งตัวอย่างลายมือที่ปรากฏบนพับสาใบลานอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนได้

การเรียนจะสัมฤทธิผลหรือไม่นั้นนอกจากมีคู่มือแล้วความวิริยะอุตสาหะของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องอักษรและภาษาไม่มีทางลัดนอกจากการจดและจำให้ได้เพราะเมื่อเราจำตัวอักษรหรือพยัญชนะได้แล้วการผสมสระ รรณยุกต์ และการอ่านก็จะไม่ใช่สิ่งที่ยากอีกต่อไป

ดาวน์โหลด หนังสือแบบฝึกหัดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา

หวังใจว่าแบบฝึกหัดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนาเล่มนี้จะเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการใฝ่รู้ของผู้เรียนทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย