วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

สมัครสอบ ก.พ. 67 e-Exam ภาค ก. ประจำปี 2567 เริ่มวันแรก 10 มกราคม นี้ ตั้งแต่ ป.ตรี-ป.โท

สมัครสอบ ก.พ. 67 e-Exam ภาค ก. ประจำปี 2567 เริ่มวันแรก 10 มกราคม นี้ ตั้งแต่ป.ตรี-ป.โท

ประชาชนท่านใดที่กำลังเตรียมตัวสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมเปิดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 15 รอบสอบ เป็นจำนวน 161,440 ที่นั่งสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) กรณีมีผู้สมัครสอบครบจำนวน 161,440 ที่นั่งสอบ ก่อนวันปิดรับสมัคร จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ โดยจะเริ่มสอบรอบแรกในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. หรือการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปได้ สามารถดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลการสมัครสอบ อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567”

2. เลือกหัวข้อย่อย “สมัครสอบ”

3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เลือกรอบสอบ และศูนย์สอบที่ต้องการ จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครสอบ เนื่องจากผู้สมัครทุกท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

4. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ

5. กรณีที่ระบบตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบสอบ ก.พ. ผ่าน ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้ ยกเว้นกรณีที่ผลสอบเป็นโมฆะ และต้องสอบสอบใหม่ในครั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกคำร้องขอเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบ พร้อมแนบไฟล์สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript o records) หรือเอกสารอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

6. อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน หากไม่อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

7. ระบบจะส่ง QR Code ให้ผู้สมัครสอบสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” ได้ทันที หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงบนกระดาษขนาด A4 เพื่อชำระเงินในภายหลัง

8. หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ไว้ได้ สำหรับกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน สามารถเข้าไปค้นหาในระบบรับสมัครสอบ และพิมพ์ใหม่ได้

ทั้งนี้ ในกรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบที่ว่างได้ ในเวลาประมาณ 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ ในเวลา 08.30 น. ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ หรือจนกว่าจะปิดรับสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบ หากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 330 บาท ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท/Biller ID” แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “92318” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
 • ช่องทางที่ 3 ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
 • ช่องทางที่ 4 ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ในทุกช่องทางการชำระเงิน ผู้สมัครสอบจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย และการสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

หลังจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว 1 วัน ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะ หากผู้สมัครสอบที่สามารถสมัครสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว มีความประสงค์ขอเปลี่ยนรูปถ่าย จะสามารถยื่นคำร้องได้เพียง 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางระบบรับสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ก.พ.67 e-Exam

ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ผู้สมัครสอบเข้าสอบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบเป็นสิ่งจำเป็นทีต้องนำไปยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ให้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และหากรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

3. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 • เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมฃ
 • เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)