ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วม วันนี้ 2565

0
306

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ 

จัดตั้งขึ้นพร้อมกับกรมทรัพยากรน้ำ ตามผลการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทาง มาตรการ รวมทั้งประสานงาน ในการป้องกัน และแก้ไขวิกฤติน้ำ

โดยมีศูนย์เมขลา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นภายใต้โครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งและมลพิษทางน้ำ

ปัจจุบันศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407

ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วม วันนี้ 2565

รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

เช็คตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมวันนี้
http://mekhala.dwr.go.th/situation.php

http://mekhala.dwr.go.th/situation-cctv.php

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]