วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือ องค์กรที่มีหน้าที่ในการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

  • สภาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น กำหนดนโยบาย และควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
  • ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายและข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร
  • พนักงานส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบด้วย พนักงานประจำ และพนักงานจ้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

  • จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  • จัดการศึกษา
  • รักษาความสงบเรียบร้อย
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  • อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดการศึกษา การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด