วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เริ่มใช้แล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศ “ใบรับรองแพทย์แบบใหม่” สำหรับข้าราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566

ลงนามโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ประธานคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ซึ่งประกาศลงในราชกิจจาฯเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยเนื้อหาระบุว่า 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ประกอบมติคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้

ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคของบุคคลที่จะเข้ารับราชการ โดยมี 5 โรคที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่:

  1. โรคเท้าช้างที่มีอาการเด่นชัด
  2. โรคติดยาเสพติด
  3. โรคพิษสุราเรื้อรัง
  4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่มีอาการเด่นชัด
  5. โรคเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้, ยังมีหมายเหตุสำหรับแพทย์ในการรับรอง 4 ข้อ ได้แก่: ชื่อส่วนราชการ, การขึ้นทะเบียนแพทย์, การแสดงสภาพร่างกาย, และประทับตราโรงพยาบาล.

ประกาศนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป. ก่อนหน้านี้, น.ส.รัชดา ธนาดิเรก, รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ได้แถลงว่า มีการเสนอแนะเพิ่มโรคจิตและโรคอารมณ์ผิดปกติเข้าไปในรายการโรคที่ต้องตรวจสอบ แต่ในที่สุด ครม. ได้ยกเลิกการเพิ่มโรคเหล่านี้เข้าไป.

ประกาศนี้มาจากการที่มีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น และเพื่อให้ราชการมีบุคคลที่มีสุขภาพดีเข้ารับราชการ จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบโรคเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ