ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียน 2565

0
575
ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียน 2565

ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียน 2565

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น
(ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน)

http://www.farmer.doae.go.th/

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล

• แบบคำร้องอื่นๆ 
(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือน/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

• ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับประชาชน 

• เอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียน 2565

ตรวจสอบที่นี่ http://www.farmer.doae.go.th/

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]