ประกาศแล้วเขตเลือกตั้งเชียงราย 2566 มีเขตอะไรบ้าง มาดูกันเลย

0
40
ประกาศแล้วเขตเลือกตั้งเชียงราย 2566 มีเขตอะไรบ้าง มาดูกันเลย

การรับสมัครผู้จะรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งมีจำนวน 7 เขตเลือกตั้ง

ประกาศแล้วเขตเลือกตั้งเชียงราย 2566 มีเขตอะไรบ้าง มาดูกันเลย อ้างอิงจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 11 ตำบลคือ ต.เวียง ต.ริมกก ต.ท่าสาย ต.แม่กรณ์ ต.แม่ยาว ต.บ้านดู่ ต.รอบเวียง ต.สันทราย ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.ดอยลาง และ ต.ห้วยชมภู

หมายเลข 1 คือว่าที่ ร.ต.กิตติพัทธ์ เลี้ยงประเสริฐ จากพรรคไทยศรีวิไลย์
หมายเลข 2 ร.ต.อ.ธนรัช จงสุทธานามณี จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ จากพรรคก้าวไกล
หมายเลข 4 นายไอใจ ปู่หมื่อ จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นายอภิชิต ศิริชัย จากพรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 6 นายสมนึก ใจจักร์ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 7 นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ จากพรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 8 นายทโนรส ปริญาพัฒนบุตร จากพรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 9 นายเอกภพ เพียรพิเศษ จากพรรคภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ต.นางแล ต.แม่ข้าวต้ม ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย ไปร่วมกับ อ.เวียงชัย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง รวมทั้งนำเอา ต.แม่จัน ต.ป่าตึง ต.ป่าซาง ต.ท่าข้าวเปลือก และ ต.สันทราย อ.แม่จัน

หมายเลข 1 นายเสน่ห์ ปัญญาดี จากพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นายสถิตพงศ์ พงษ์ธรบพิทย์ จากพรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 3 ส.ต.ต.ชมชาติ กัปปะหะ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 4 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นายรัน์ธนวัตร พุทธจันทร์ จากพรรคก้าวไกล
หมายเลข 6 นายธนพล วรรณรัก จากพรรคไทยศรีวิไลย์
หมายเลข 7 นางวันดี ราชชมภู จากพรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 8 นายนิกร จันทร์หอม จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 9 นายวิฑูตณ์ ราชตรี จากพรรคท้องที่ไทย
หมายเลข 10 นายพุทธสวาท จาอินต๊ะ จากพรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า

หมายเลข 1 นายจิราวัฒิ แก้วเขื่อน จากพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นายสมคิด มะโนวงค์ จากไทยศรีวิไลย์
หมายเลข 3 นายหาญ ดอนลาว จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 นายวันชัย เจียมวิจักษณ์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา
หมายเลข 5 พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด จากพรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 6 นายนิคม นามเสถียร จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 7 นายฐากูร ยะแสง จากพรรคก้าวไกล
หมายเลข 8 นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 9 นายรชฎ อึ้งอภินันท์ จากพรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 10 นายเรืองฤทธิ์ พวกอินแสง จากพรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย ต.ดอยลาน และ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย ไปรวมกับ อ.พาน และ อ.ป่าแดด

หมายเลข 1 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา
หมายเลข 2 นายอัครเดช สมพบ จากพรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 3 นายนเรศ รัศมีจนทร์ จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นายบุญถิ่น นวลใหม่ จากพรรคร่วมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 6 นายเจริญ บุญเลิศ จากพรรคก้าวไกล
หมายเลข 7 นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล จากพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 นายเกียรติศักดิ์ อุดขา จากพรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 9 นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ จากพรรคไทยสร้างไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ.เทิง อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย และ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ

หมายเลข 1 น.ส.นิชนันท์ ปริญญาพัฒนบุตร จากพรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 2 นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ จากพรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 3 นายสิริวัฒน์ นาโพนงาม จากพรรคก้าวไกล
หมายเลข 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ จากพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 นายธนพัต รักเรียน จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 7 นายสมบูรณ์ ร่มพนาธรรม จากพรรคร่วมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 8 นายชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์ จากพรรคไทยสร้างไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง ถูกจัดให้รวมกับ 4 ตำบลของ อ.แม่จัน คือ ต.แม่คำ ต.แม่ไร่ ต.ศรีค้ำ และ ต.จอมสวรรค์

หมายเลข 1 นายอิทธิเดช แก้วหลวง จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม จากพรรคก้าวไกล
หมายเลข 3 นายระพิน เตมียะ จากพรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 4 พล.ต.สุวิทย์ วังยาว จกพรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 5 นายกฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์ จากพรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 6 นายอุดมเดช ดวงแก้ว จากพรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 7 น.ส.อมรรัตน์ รัตนาชัย จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 8 นายพีระเดช คำสมุทร จากพรรคภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน และรวมเอา อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง และ อ.เชียงของ 6 ตำบลยกเว้น ต.บุญเรือง และ อ.เวียงแก่น

หมายเลข 1 นายปิยะวัฒน์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์ จากพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 ร.ต.อ.ดอน สมควร จากพรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 3 น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 5 นายประหยัด เสียงดัง จากพรรคก้าวไกล
หมายเลข 6 นายรัชพล อินทจักร์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา
หมายเลข 7 นายบัวสอน ประชามอญ จากพรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 8 นายบุญเลิศ จางวงศ์เจริญ จากพรรคไทยศรีวิไลย์
หมายเลข 9 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน จากพรรคเพื่อไทย
หมายเลข 10 นายบุญเกิด ร่องแก้ว จากพรรคพลังประชารัฐ

ประกาศแล้วเขตเลือกตั้งเชียงราย 2566 มีเขตอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ประกาศแล้วเขตเลือกตั้งเชียงราย 2566 มีเขตอะไรบ้าง มาดูกันเลย
ประกาศแล้วเขตเลือกตั้งเชียงราย 2566 มีเขตอะไรบ้าง มาดูกันเลย
ประกาศแล้วเขตเลือกตั้งเชียงราย 2566 มีเขตอะไรบ้าง มาดูกันเลย
ประกาศแล้วเขตเลือกตั้งเชียงราย 2566 มีเขตอะไรบ้าง มาดูกันเลย
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]