วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมการทำขนมไทย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมการทำขนมไทยต่อยอดหมู่บ้านการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น (Reinventing)” แก่ชุมชนบ้านป่าไม้อาข่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเขียงราย จัดอบรมการทำขนมไทยและอาหารว่างตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยว 

โดยผู้ร่วมอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวภายในชุมชนต่อไป ณ อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ที่มา https://chiangrai.rmutl.ac.th/