วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ช่องทางเช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 2566

ช่องทางเช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 2566

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม 2566

อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ตั้งแต่ 5,000-9,000 บาท ประกอบด้วย

1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

2. กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 60 วัน ขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท

3. กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารออมสิน เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2566

ช่องทางเช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 2566

ช่องทางเช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 2566

เมื่อเราได้ทำการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 2566
ได้ที่เว็บไซต์ https://flood65.disaster.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ DDPM https://flood65.disaster.go.th
  2. กรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511