สพฐ. ยืนยัน เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พ.ค.นี้

0
19
สพฐ. ยืนยันพร้อมแล้วสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พ.ค.นี้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 ว่า ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ จะเป็นการกลับมาเปิดภาคเรียนแบบ on site ทั้งหมดพร้อมกันทั่วประเทศ หลังเสียโอกาสการเปิดเรียนแบบ on site ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ สพฐ. ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วทุกด้าน และจะมีการเรียกประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศอีกครั้ง เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียนจริง ทั้งเรื่องอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต ระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการอนามัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

อย่างไรก็ตาม การจากกลับมาเปิดเรียนแบบ on site อาจมีนักเรียนที่เรียนไม่ทันกันบ้าง โรงเรียนจะพยายามปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมแต่ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วน ช่วยเสริม เติม ซ่อมส่วนที่ขาดหายไป ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากโควิดเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสการศึกษาที่ทันกันในการกลับมาเรียนแบบ on site

นายอัมพร พินะสา กล่าวด้วยว่า สพฐ. ได้มีการถอดบทเรียนหาข้อดี ข้อด้อย ปัญหาอุปสรรค ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สำหรับพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2566 นี้ ซึ่งพบว่าปัญหาที่พบมากคือ เรื่องสุขภาพจิตเด็ก เช่น ภาวะซึมเศร้า เหตุจากเด็กอาจไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กัน ต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ พึ่งพาซึ่งกันและกัน พอเกิดปัญหาเด็กจะเก็บตัว เมื่อพูดจะพูดผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้รับความรู้สึก เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งเตรียมแก้ไขปัญหาร่วมกับกรมสุขภาพจิต ในการสร้าง 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย หรือสร้างนักจิตวิทยาทุกเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือ โดยให้ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร่องเขตการศึกษา ต้นแบบในการหารูปแบบ และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่มา thainews.prd.go.th

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]