วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สพฐ. ยืนยัน เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พ.ค.นี้

สพฐ. ยืนยันพร้อมแล้วสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พ.ค.นี้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 ว่า ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ จะเป็นการกลับมาเปิดภาคเรียนแบบ on site ทั้งหมดพร้อมกันทั่วประเทศ หลังเสียโอกาสการเปิดเรียนแบบ on site ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ สพฐ. ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วทุกด้าน และจะมีการเรียกประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศอีกครั้ง เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียนจริง ทั้งเรื่องอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต ระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการอนามัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

อย่างไรก็ตาม การจากกลับมาเปิดเรียนแบบ on site อาจมีนักเรียนที่เรียนไม่ทันกันบ้าง โรงเรียนจะพยายามปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมแต่ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วน ช่วยเสริม เติม ซ่อมส่วนที่ขาดหายไป ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากโควิดเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสการศึกษาที่ทันกันในการกลับมาเรียนแบบ on site

นายอัมพร พินะสา กล่าวด้วยว่า สพฐ. ได้มีการถอดบทเรียนหาข้อดี ข้อด้อย ปัญหาอุปสรรค ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สำหรับพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2566 นี้ ซึ่งพบว่าปัญหาที่พบมากคือ เรื่องสุขภาพจิตเด็ก เช่น ภาวะซึมเศร้า เหตุจากเด็กอาจไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กัน ต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ พึ่งพาซึ่งกันและกัน พอเกิดปัญหาเด็กจะเก็บตัว เมื่อพูดจะพูดผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้รับความรู้สึก เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งเตรียมแก้ไขปัญหาร่วมกับกรมสุขภาพจิต ในการสร้าง 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย หรือสร้างนักจิตวิทยาทุกเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือ โดยให้ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร่องเขตการศึกษา ต้นแบบในการหารูปแบบ และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่มา thainews.prd.go.th