วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กยศ. เปิดให้กู้ผ่านแอปฯ  “กยศ. Connect” วงเงินกู้กว่า 40,000 ล้านบาท

กยศ. เปิดให้กู้ผ่านแอปฯ  “กยศ. Connect” ถึงวันที่ 31 สิงหาคม

กยศ. เปิดให้กู้ผ่านแอปฯ  “กยศ. Connect”
“กยศ. Connect”

 กยศ. เปิดให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือเว็บไซต์ กยศ.

“กยศ. Connect”

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดระบบให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา2566 โดยนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือเว็บไซต์ กยศ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่/รายเก่า ต้องยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
.
ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูล และแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารเพื่อกองทุนจะโอนเงินในงวดถัดไป

การให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 กองทุนฯ ได้จัดเตรียมวงเงินกู้ยืมกว่า 40,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษากว่า 640,000 ราย ที่ขอกู้ยืมใน 4 ลักษณะ ได้แก่

◽ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
◽ ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
◽ ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
◽ เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ (ระดับประกาศนียบัตรบัณทิตและปริญญาโท)
.
โดยกองทุน จะเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัวว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศนี้ จะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

ที่มา https://www.studentloan.or.th/th/news/1684735546