วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ โดยเป็นวิธีสมัครใจ

กรมบัญชีกลางกำหนด ใช้วิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ คาดว่าจะเริ่มรอบแรก 16 ม.ค.67

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย

  1. หน่วยงานข้อมูลรายจ่ายและหนี้ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)/กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) /กรมส่งเสริมสหกรณ์)
  2. กลุ่มสถาบันการเงินต่าง ๆ เกี่ยวกับหนี้และการโอนเงินเข้าบัญชี

โดยสรุปแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น ดังนี้

  1. เป็นการเลือกโดยสมัครใจ
  2. ให้ส่วนราชการผู้เบิกดำเนินการเดือนละ 1 รอบตามเดิม โดยปรับระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ e-Payroll เร็วขึ้น
  3. กรมบัญชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลเงินเดือน โดยจะหักยอดรายจ่ายและหนี้
    (กบข./กสจ./กยศ./ภาษี/สหกรณ์/หนี้สถาบันการเงิน) คงเหลือยอดสุทธิ นำมาหาร 2 และแบ่งจ่ายรอบ 1 และรอบ 2 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  4. กรมบัญชีกลางจะออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทาง รวมถึงจัดประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรอบที่ 1 ในวันที่ 16 มกราคม 2567 และสำหรับลูกจ้างประจำคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สรุปกรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ โดยเป็นวิธีสมัครใจ

กรมบัญชีกลางกำลังเตรียมเปลี่ยนแนวทางในการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการโดยจะมีการจ่าย 2 รอบ โดยสิ่งนี้จะเริ่มในวันที่ 16 มกราคม 2567 ตามที่ระบุโดยนางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

การปรับแนวทางนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กบข. กสจ. กยศ. และสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อความราบรื่นในการดำเนินการ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับเงินเดือนแบบใหม่หรือไม่ และกรมบัญชีกลางจะเร่งระบบ e-Payroll เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงเร็วขึ้น

เมื่อเงินเดือนถูกคำนวณ จะมีการหักยอดหนี้ที่ข้าราชการต้องจ่าย และสุทธิที่ได้จะถูกแบ่งเป็น 2 รอบการจ่าย เพื่อเข้าบัญชีของข้าราชการ ทั้งนี้กรมบัญชีกลางยังเตรียมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบ และอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566.

ข้าราชการจะเริ่มได้รับเงินเดือนแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ส่วนลูกจ้างประจำคาดว่าจะเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567