วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ขั้นตอนสิทธิข้าราชการ รักษาที่โรงพยาบาลเทเลเมด ต้องทำผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เปิดเอกสารกรมบัญชีกลาง กำหนดขั้นตอนสิทธิข้าราชการ รักษาที่โรงพยาบาลเทเลเมด ต้องยืนยันตัวตนทำธุรกรรมผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง ลงนามโดย น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งส่งถึงปลัด อธิบดี ผู้ว่าราชการฯ เลขาธิการ ผอ.สถานพยาบาลของราชการ ฯลฯ มีการแนบรายละเอียดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) คือ

1.ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ที่ประสงค์ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงฯ ประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปฯ สำหรับเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) โดยให้แสดงตน ณ สถานพยาบาล และใช้รหัสผ่านในกระเป๋าสุขภาพบนแอปฯ เป๋าตัง ทำธุรกรรมเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง โดยต้องเก็บรักษาและไม่เผยแพร่รหัสผ่าน โดยการเข้ารับการรักษาพยาบาลให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติของ รพ. ซึ่ง รพ.อาจกำหนดให้มีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ประสงค์จะทำธุรกรรมผ่านแอปฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในของสถานพยาบาลร่วมด้วย หลังรักษาแล้ว ให้เข้าสู่กระเป๋าสุขภาพบนแอปฯ เป๋าตังและดำเนินการตามขั้นตอนในแอปฯ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการรักษาพยาบาลก่อนยืนยันการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ซึ่งเมื่อทำเสร็จ แอปฯ จะแสดงหน้าจอข้อมูลสรุป พร้อมกับคำว่าใช้สิทธิสำเร็จ

2.สถานพยาบาล อาจกำหนดให้ทำธุรกรรมผ่านแอปฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในของ รพ.ร่วมด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะต้องแสดงตน ณ สถานพยาบาล และทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปฯ เป๋าตัง โดยใช้รหัสผ่านในการทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรง สถานพยาบาลต้องจัดให้มีการแสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลในกระเป๋าสุขภาพบนแอปฯ เป๋าตัง อย่างน้อยจะต้องปรากฎในรายละเอียดส่วนที่มีผู้มีสิทธิและครอบครัวจะต้องชำระค่ารักษาเพิ่มเติม (ส่วนที่เบิกไม่ได้) เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบและตรวจสอบรายการค่ารักษาพยาบาลได้ และเมื่อทำธุรกรรมเสร็จ ระบบจะส่งเลขอนุมัติไปยังระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล เพื่อให้ใช้ประกอบการส่งข้อมูลเบิกจ่ายตรง

สำหรับแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้ารับบริการการแพทย์ทางไกล หรือเทเลเมดิซีน

1.ผู้มีสิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัวจะต้องยืนยันการเข้ารับการรักษาพยาบาล (Check-in) ก่อนให้บริการการแพทย์ทางไกล และใช้รหัสผ่านเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงหลังให้บริการการแพทย์ทางไกล (Check-out) ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปฯ เป๋าตังทุกครั้ง หากไม่ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ให้เรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว และออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้นำไปยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัด

2.สถานพยาบาลต้องมีการบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียบหรือระบบข้อมูลของสถานพยาบาลเสมือนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล และจะต้องเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลกับกระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับส่งข้อมูลการใช้สิทธิให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนและใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชันได้

3.การสั่งยาให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไข อาทิ จัดส่งยาให้กับผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้การขนส่งที่มีการลงทะเบียนและมีระบบติดตามพัสดุ เมื่อทำธุรกรรมแล้วเสร็จระบบจะส่งเลขอนุมัติไปยังระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล ให้สถานพยาบาลใช้เลขอนุมัติ ประกอบการส่งข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรง

สรุป

  • กรมบัญชีกลางได้ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”.
  • ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ประสงค์ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปฯ ต้องยืนยันตัวตนที่สถานพยาบาลและใช้รหัสผ่านในแอปฯ เป๋าตังเพื่อทำธุรกรรมเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล.
  • สถานพยาบาลต้องจัดให้มีการแสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลในแอปฯ เป๋าตัง และเมื่อทำธุรกรรมเสร็จ ระบบจะส่งเลขอนุมัติไปยังระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล.
  • สำหรับการเข้ารับบริการการแพทย์ทางไกล หรือเทเลเมดิซีน:
    • ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวต้องยืนยันการเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนให้บริการ และใช้รหัสผ่านเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงหลังให้บริการ.
    • สถานพยาบาลต้องมีการบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลในระบบข้อมูลของตนเอง และเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกับแอปฯ เป๋าตัง.
    • การสั่งยาต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และเมื่อทำธุรกรรมเสร็จ ระบบจะส่งเลขอนุมัติไปยังระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล.
ขั้นตอนสิทธิข้าราชการ รักษาที่โรงพยาบาลเทเลเมด ต้องทำผ่านแอปฯ เป๋าตัง
ขั้นตอนสิทธิข้าราชการ รักษาที่โรงพยาบาลเทเลเมด ต้องทำผ่านแอปฯ เป๋าตัง