วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

การสมัครสอบ ก.พ. 65 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 65 ในช่วงเวลาใด และในช่องทางใด ?

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครและชำระเงินเต็ม ทุกที่นั่งสอบ จำนวน 500,000 ที่นั่ง หรือกรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนด จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

สมัครได้คนละ 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้ 1 ศูนย์สอบ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ขอให้ผู้สมัครสอบใช้ชื่อหรือ นามสกุลเดิม ที่ใช้ในการสมัครสอบในวันสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในการสอบ

อ้างอิง
https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/home