สมัครสอบ ก.พ. 66 วันไหน? เช็กเลย!

0
25599

ก.พ. คือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยใช้ชื่อขณะนั้นว่า “ก.ร.พ.” หรือ “คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน” มีหน้าที่ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับราชการพลเรือน และจัดการศึกษาให้นักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือน

สมัครสอบ ก.พ. 66 เป็นราชการ คืออะไร ที่ไหนเมื่อไหร่

สอบ ก.พ. ภาค ก คืออะไร?

การสอบภาค ก. คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน เป็นการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา

สอบ ก.พ. ภาค ข คืออะไร?

การสอบภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นการสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้ ศึกษาเล่าเรียนมา

สอบ ก.พ. ภาค ค คืออะไร?

การสอบภาค ค คือ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

การสอบแข่งขัน ก.พ. สามารถติดตามการสมัครสอบ ก.พ. 66 ได้ที่นี่


1. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี ดูรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th เมื่อสอบผ่านแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ

2. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ เปิดรับสมัคร โดยใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไปเป็นหลักฐานในการสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการต่าง ๆ ได้ที่ http://job.ocsc.go.th


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2566

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2566
กิจกรรม

1. ส่วนราชการแจ้งความประสงค์ ให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ครั้งที่ 1 ภายในเดือน ธ.ค. 65
ครั้งที่ 2 ภายในเดือน มี.ค. 66
ครั้งที่ 3 ภายในเดือน มิ.ย. 66

2. ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ.
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 ม.ค. 66
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66
ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 4 ก.ค. 66

3. รับสมัครสอบ
ครั้งที่ 1 16 – 20 ม.ค. 66
ครั้งที่ 2 18 – 24 เม.ย. 66
ครั้งที่ 3 10 – 14 ก.ค. 66

4. ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ครั้งที่ 1 16 – 21 ม.ค. 66
ครั้งที่ 2 18 – 25 เม.ย. 66
ครั้งที่ 3 10 – 15 ก.ค. 66

5. อัปโหลดรูปถ่าย
ครั้งที่ 1 22 ม.ค. – 15 ก.พ. 66
ครั้งที่ 2 26 เม.ย. – 17 พ.ค. 66
ครั้งที่ 3 16 ก.ค. – 16 ส.ค. 66

6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 66
ครั้งที่ 2 5 พ.ค. 66
ครั้งที่ 3 31 ก.ค. 66

7. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ครั้งที่ 1 8 ก.พ. 66
ครั้งที่ 2 12 พ.ค. 66
ครั้งที่ 3 9 ส.ค. 66

8. สอบข้อเขียน
ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 66
ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 66
ครั้งที่ 3 20 ส.ค. 66

9. ประกาศผลสอบข้อเขียน
ครั้งที่ 1 14 มี.ค. 66
ครั้งที่ 2 16 มิ.ย. 66
ครั้งที่ 3 15 ก.ย. 66

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2566

อ้างอิงที่มา
https://ocsc5.thaijobjob.com/202301/index.php

ติดตามข่าวการสอบ ก.พ. 66 ได้ที่นี่เพิ่มเติม
https://www.ocsc.go.th/

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 5 Average: 4.4]