จังหวัดเชียงราย ประกาศกำหนดห้วง 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด

0
293

ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการ
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM25 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “๖๐ วันปลอดการเผา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ เมษายน ๒๕’๖๕ และกำหนดให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน
ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ในการไม่เผาวัสดุทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
และปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

๒. ในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้ และการเผา
ในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือนปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓. ห้ามการเผาในพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๓๐ ปี ปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ)

๔. ห้ามการเผาในเขตทาง พื้นที่ริมทางหลวง และทางหลวงท้องถิ่น หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน
(Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ ในพื้นที่นั้น
และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการ
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

๖. กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

– ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑
– ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (สบอ.๑๕) โทรศัพท์ 0๕๓-๗๑๒๖๐๓

– แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ ๑ และ ๒ สายด่วน ๑๕๘๖

– แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย สายด่วน ๑๑๔๖

– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สายด่วน ๑๗๘๔ หรือ Line@ : ๑๗๘๔

โดยผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมาย และมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ผู้แจ้งเบาะแส
ได้รับเงินรางวัลนำจับจากกองทุนไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่