จังหวัดเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดทำบุญ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

0
153

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา บำเพ็ญบุญกุศลเนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม เข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมรอบข้าง เนื่องใน “วันวิสาขบูชา“ โดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปรากฏเป็นมงคลที่เกิดขึ้นตรงกันอย่างมหัศจรรย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณของพระพุทธองค์ ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติขององค์การสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยเรียกว่า Vesak Day

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]