เตรียมเปิดด่านแม่สาย 1 มิถุนายน 2565

0
103

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เปิดด่านชายแดนดังนี้
1. จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 (เขตสุขาภิบาลแม่สาย) ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
2. จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามเม่น้ำสาย แห่งที่ 2 (บ้านสันผักฮี้) ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย

จุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 5 จุด ได้แก่
1. จุดผ่อนปรนการค้า ท่าบ้านสายลมจอย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
2. จุดผ่อนปรนการค้า ท่าบ้านเกาะทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
3. จุดผ่อนปรนการค้าท่าบ้านปางห้า ตำบลเกาะข้าง อำเภอแม่สายจุดผ่อนปรนการค้า ท่าดินดำ บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
4. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสนโดยให้มีการเข้า-ออกของบุคคล/สินค้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมาตรการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]