สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

0
1

วันที่ 16 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสบกกฝั่งขวา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อจับจองที่ทำกินโดยชาวเขา บ้านขุนน้ำคำ ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก ทางราชการจึ่งได้ทำการอพยพราษฎรบ้านขุนน้ำคำ ลงมาอยู่ในพื้นที่ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิกัด PC316434 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเสด็จประมาณ 5 กิโลเมตร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได่พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านธารทอง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่ เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าให้สถานีเป็นแหล่งจ้างงานผลิตอาหารที่ปลอดภัยและในขณะเดียวกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี จนกระทั่งนำไปผลิตในที่ดินของตนเองสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนได้ รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

กิจกรรมในการท่องเที่ยว

– ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี ปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักปลอดสารพิษ

– แหล่งเพาะปลูกพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด

– สามารถเดินทางได้ทุกฤดู

การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย

ใช้เส้นทางจาก จังหวัดเชียงราย ถึง บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงราย รวมระยะทาง 87 กม.

สถานที่ตั้ง :: สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

โทร 081-9934274

ที่มา https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=283

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]