วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย บ้านสันธาตุ หมู่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จงเชียงราย อยู่ห่างจากถนนสายหลักเชียงราย-เชียงแสน (ก่อนถึงอำเภอเชียงแสนประมาณ 10 กิโลเมตร) บริเวณบ้านสันต้นเปา เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท สายดอยจัน-ท่าข้าวเปลือก ประมาณ 9 กิโลเมตร จากทางแยกก่อนถึงบ้านสันธาตุ ผ่านบ้านสันต้นเปา หมู่6, บ้านดอยจัน หมู่1, บ้านร่องบง หมู่2 

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (12 สิงหาคม 2547) 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์การผลิตไหมไทย 
2. พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
3. ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาไหมไทย ใน หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ 
1. ส่งเสริมการเลี้ยงไหมไทยและไหมไทยลูกผสม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเส้นไหมทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อยในชุมชน 
3. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมไทย 
5. ส่งเสริมระบบการตลาดไหมไทย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านการผลิตไหมแบบครบวงจร 

ข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 64 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหม่อน 127 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ บร.60 มีห้องเลี้ยงไหม 64 ห้อง (เป็นห้องสาธิต 35 ห้อง และห้องแบบประหยัด 29 ห้อง) เลี้ยงไหมพันธุ์ กสก.8, กสก.10, พันธุ์พื้นเมือง (นางลาย), และพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ (รังขาว) โดยได้รับการสนับสนุนไข่ไหมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน (หม่อนไหม) และบริษัทไหมน่าน จำกัด เกษตรกรเลี้ยงไหมปีละ 6-8 รุ่นๆ ละ 25-40 แผ่น ผลผลิตรังไหม เฉลี่ย 22-30 กก./แผ่น ผลผลิตเส้นไหม เฉลี่ย 2-4 กก./แผ่น 

ผ้าไหมและการจำหน่าย 
– ผ้าไหมสีพื้น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่ง จำหน่ายราคาเมตรละ 300-600 บาท 
– ผ้าสไบ ราคาผืนละ 250-450 บาท 
– ผ้าขาวม้า ราคาผืนละ 300-350 บาท 

สถานที่ตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 053-777096 , 053-773496