วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รู้จักวันแรงงาน 1 พฤษภาคม วันสำคัญสำหรับคนทำงานทั่วโลก

วันแรงงาน ตรงกับวันที่เท่าไร

วันแรงงาน หรือ Labour Day ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี

วันแรงงาน คือวันอะไร

สำหรับวันแรงงาน (Labour Day) ถือเป็นวันสำคัญสากลที่กำหนดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา จะกำหนดวันแรงงานขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน  

วันแรงงาน คือ วันที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน พร้อมทั้งเป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับแรงงาน เพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เกิดการพัฒนาในชีวิตและความเป็นอยู่ รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ใช้แรงงานควรจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ประวัติความเป็นมาของวันแรงงาน

ประวัติวันแรงงานสากล

วันแรงงานสากล หรือ วันเมย์เดย์ (May Day) ได้เริ่มต้นขึ้นในประเทศแถบยุโรป โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ในทางเกษตรกรรม ซึ่งก็จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลอง พร้อมขอให้การปลูกพืชผลต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ขอให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี โดยบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง จะมีการให้ดอกไม้ ร้องเพลง เต้นรำรอบๆ เสาเมย์โพล ซึ่งเป็นเสาที่ประดับด้วยช่อดอกไม้และริบบิ้นต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม

จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ในหลายประเทศเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม จึงได้มีการเปลี่ยนให้เป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนใจประชาชนให้เห็นความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 หลายประเทศในแถบตะวันตกได้มีการเรียกร้องให้มีการกำหนดวันแรงงานสากล ให้ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งจุดนี้เอง ที่ทำให้เกิดการเฉลิมฉลองวันแรงงานขึ้นอย่างเป็นทางการในหลายประเทศ และสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน

ประวัติวันแรงงานแห่งชาติของไทย

สำหรับที่มาของวันแรงงานในประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ที่มีการจัดการบริหารแรงงานเกิดขึ้น โดยเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน ตลอดจนคุ้มครองและดูแลสภาพการทำงานของแรงงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ดียิ่งขึ้น

ต่อมาในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้จัดประชุมขึ้น ก่อนที่จะมีความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกถึงแรงงานไทย ก่อนจะออกหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รับรอง ทำให้จากนั้นในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี จึงกลายเป็นวันกรรมกรแห่งชาติ แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น วันแรงงานแห่งชาติ จนมาถึงปัจจุบัน

จากนั้นในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้มีการกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย แต่พระราชบัญญัติด้งกล่าวกลับมีอายุเพียงแค่ 18 เดือน ก่อนจะถูกยกเลิกไป โดยมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 มาแทน ซึ่งเป็นการให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนดเรื่องการคุ้มครองแรงงาน และกำหนดให้เป็นหยุดตามประเพณี แต่สถานการณ์ในขณะนั้นไม่ค่อยแน่นอน จึงมีคำสั่งชี้แจงออกมาในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเตือนนายจ้างให้ลูกจ้างได้หยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคม แต่ก็มีการขอความร่วมมือไม่ให้มีการเฉลิมฉลอง เพื่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ได้เริ่มมีการผ่อนปรนให้มีการเฉลิมฉลองตามสมควร ซึ่งกรมแรงงานที่ขณะนั้นสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้นที่สวนลุมพินี โดยภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร นิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย