วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

บทไหว้ครู ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

บทไหว้ครู ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ข้าขอประณตน้อมสักการ  
บูรพคณาจารย์ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ ฯ
ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

ขอกราบระลึกพระคุณ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ด้วยความเคารพสูงสุด