วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

จังหวัดเชียงราย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน พื้นที่ในจังหวัดมีเท่าไหร่

แผนที่เชียงราย
แผนที่เชียงราย

จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ ประมาณ 7,298,981 ไร่

จังหวัดเชียงราย มี 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,753 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงราย
2. อำเภอขุนตาล
3. อำเภอเชียงของ
4. อำเภอเชียงแสน
5. อำเภอดอยหลวง
6. อำเภอเทิง
7. อำเภอป่าแดด
8. อำเภอพญาเม็งราย
9. อำเภอพาน
10. อำเภอแม่จัน
11. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
12. อำเภอแม่ลาว
13. อำเภอแม่สรวย
14. อำเภอแม่สาย
15. อำเภอเวียงแก่น
16. อำเภอเวียงชัย
17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
18. อำเภอเวียงป่าเป้า

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงราย

ลำดับอำเภอ/กิ่งอำเภอเนื้อที่ (ตร.กม.)ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)
1เมือง1216.0820
2เวียงชัย258.7712
3แม่ลาว40615
4แม่จัน790.97320
5ดอยหลวง22340
6พาน102346
7พญาเม็งราย62048
8เวียงเชียงรุ้ง263.3352
9ป่าแดด333.352
10แม่สรวย1428.6153
11เชียงแสน55460
12ขุนตาล23460
13แม่สาย28563
14เทิง82164
15แม่ฟ้าหลวง641.40465
16เวียงป่าเป้า121791
17เวียงแก่น526139
18เชียงของ836.9141

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 11,678.4 ตร.กม.

อำเภอ 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,941 หมู่บ้าน

                   (1) อำเภอเมืองเชียงราย            (10) อำเภอพญาเม็งราย

                   (2) อำเภอเวียงชัย                   (11) อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

                   (3) อำเภอแม่ลาว                   (12) อำเภอดอยหลวง

                   (4) อำเภอแม่สรวย                  (13) อำเภอเชียงของ

                   (5) อำเภอเวียงป่าเป้า               (14) อำเภอเวียงแก่น

                   (6) อำเภอพาน                      (15) อำเภอแม่จัน

                   (7) อำเภอป่าแดด                   (16) อำเภอแม่สาย

                   (8) อำเภอเทิง                       (17) อำเภอเชียงแสน

                   (9) อำเภอขุนตาล                   (18) อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ประชากรทั้งหมด 1,299,636 คน 579,417 ครัวเรือน

          มีชนเผ่าประกอบด้วย อาข่า มูเซอ ม้ง เย้า ลีซอ กระเหรี่ยง ฯลฯ 

รายชื่อ 18 อำเภอ 124 ตำบล ของจังหวัดเชียงราย เช็กที่นี่

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]