รายชื่อ 18 อำเภอ 124 ตำบล ของจังหวัดเชียงราย

0
952
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย มี 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,753 หมู่บ้าน

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงราย มี 16 ตำบล 257 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียง
 • ตำบลรอบเวียง
 • ตำบลห้วยสัก
 • ตำบลบ้านดู่
 • ตำบลท่าสุด
 • ตำบลนางแล
 • ตำบลดอยฮาง
 • ตำบลแม่ข้าวต้ม
 • ตำบลท่าสาย
 • ตำบลแม่ยาว
 • ตำบลป่าอ้อดอนชัย
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลดอยลาน
 • ตำบลแม่กรณ์
 • ตำบลริมกก
 • ตำบลห้วยชมภู

2. อำเภอขุนตาล มี 3 ตำบล 55 หมู่บ้าน

 • ตำบลต้า
 • ตำบลป่าตาล
 • ตำบลยางฮอม

3. อำเภอเชียงของ มี 7 ตำบล 102 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียง
 • ตำบลริมโขง
 • ตำบลบุญเรือง
 • ตำบลศรีดอนชัย
 • ตำบลครึ่ง
 • ตำบลห้วยซ้อ
 • ตำบลสถาน

4. อำเภอเชียงแสน มี 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียง
 • ตำบลป่าสัก
 • ตำบลบ้านแซว
 • ตำบลศรีดอนมูล
 • ตำบลแม่เงิน
 • ตำบลโยนก

5. อำเภอดอยหลวง มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน

 • ตำบลปงน้อย
 • ตำบลโชคชัย
 • ตำบลหนองป่าก่อ

6. อำเภอเทิง มี 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียง
 • ตำบลงิ้ว
 • ตำบลหนองแรด
 • ตำบลปล้อง
 • ตำบลศรีดอนไชย
 • ตำบลแม่ลอย
 • ตำบลสันทรายงาม
 • ตำบลเชียงเคี่ยน
 • ตำบลหงาว
 • ตำบลตับเต่า

7. อำเภอป่าแดด มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน

 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลป่าแงะ
 • ตำบลโรงช้าง
 • ตำบลศรีโพธิ์เงิน
 • ตำบลสันมะค่า

8. อำเภอพญาเม็งราย มี 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน

 • ตำบลเม็งราย
 • ตำบลไม้ยา
 • ตำบลแม่เปา
 • ตำบลตาดควัน
 • ตำบลแม่ต๋ำ

9. อำเภอพาน มี 15 ตำบล 231 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมืองพาน
 • ตำบลสันมะเค็ด
 • ตำบลแม่อ้อ
 • ตำบลทานตะวัน
 • ตำบลธารทอง
 • ตำบลเวียงห้าว
 • ตำบลสันติสุข
 • ตำบลแม่เย็น
 • ตำบลดอยงาม
 • ตำบลสันกลาง
 • ตำบลหัวง้ม
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลเจริญเมือง
 • ตำบลม่วงคำ
 • ตำบลป่าหุ่ง

10. อำเภอแม่จัน มี 11 ตำบล 139 หมู่บ้าน

 • ตำบลแม่จัน
 • ตำบลจันจว้า
 • ตำบลจันจว้าใต้
 • ตำบลป่าตึง
 • ตำบลท่าข้าวเปลือก
 • ตำบลจอมสวรรค์
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลศรีค้ำ
 • ตำบลป่าซาง
 • ตำบลแม่ไร่
 • ตำบลแม่คำ

11. อำเภอแม่ฟ้าหลวง มี 4 ตำบล 77 หมู่บ้าน

 • ตำบลแม่ฟ้าหลวง
 • ตำบลแม่สลองใน
 • ตำบลแม่สลองนอก
 • ตำบลเทอดไทย

12. อำเภอแม่ลาว มี 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน

 • ตำบลป่าก่อดำ
 • ตำบลดงมะดะ
 • ตำบลจอมหมอกแก้ว
 • ตำบลบัวสลี
 • ตำบลโป่งแพร่

13. อำเภอแม่สรวย มี 7 ตำบล 126 หมู่บ้าน

 • ตำบลแม่สรวย
 • ตำบลเจดีย์หลวง
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลวาวี
 • ตำบลแม่พริก
 • ตำบลท่าก๊อ
 • ตำบลศรีถ้อย

14. อำเภอแม่สาย มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน

 • ตำบลแม่สาย
 • ตำบลโป่งงาม
 • ตำบลห้วยไคร้
 • ตำบลบ้านด้าย
 • ตำบลเกาะช้าง
 • ตำบลเวียงพางคำ
 • ตำบลโป่งผา
 • ตำบลศรีเมืองชุม

15. อำเภอเวียงแก่น มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน

 • ตำบลม่วงยาย
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลปอ
 • ตำบลหล่ายงาว

16. อำเภอเวียงชัย มี 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียงชัย
 • ตำบลดอนศิลา
 • ตำบลผางาม
 • ตำบลเมืองชุม
 • ตำบลเวียงเหนือ

17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน

 • ตำบลป่าซาง
 • ตำบลทุ่งก่อ
 • ตำบลดงมหาวัน

18. อำเภอเวียงป่าเป้า มี 7 ตำบล 92 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียงกาหลง
 • ตำบลแม่เจดีย์
 • ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 • ตำบลสันสลี
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลป่างิ้ว
 • ตำบลบ้านโป่ง

จังหวัดเชียงราย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน พื้นที่ในจังหวัดมีเท่าไหร่เช็กที่นี่

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 4 Average: 4.8]