วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

แนะนำวิธีการทำใบขับขี่ใหม่ ปี 2567 ให้ผ่าน

แนะนำวิธีการทำใบขับขี่ใหม่ ปี 2567 ให้ผ่าน

การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ คุณสามารถจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ซึ่งจะช่วยให้คุณทำใบขับขี่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หลังจากนั้นคุณต้องบันทึกหน้าจอเป็นหลักฐานเพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่ง

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่ใหม่

คุณต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ในการทำใบขับขี่ใหม่

  • บัตรประชาชนฉบับจริง
  • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

คุณจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่างๆ เพื่อข้อสอบใบขับขี่ใหม่ เช่น การทดสอบการมองเห็นสี การทดสอบสายตาทางลึกและกว้าง และการทดสอบปฎิกิริยาเท้า

อบรมทำใบขับขี่ใหม่

การอบรมเพื่อทำใบขับขี่ใหม่สำหรับผู้ที่ทำครั้งแรกต้องไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้ ระยะเวลาในการอบรมทำใบขับขี่ใหม่จะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า (9.30 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 – 15.30 น.)

สอบข้อเขียนทำใบขับขี่ใหม่

คุณจะต้องสอบข้อเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam) โดยจำนวนข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ และต้องตอบถูกอย่างน้อย 90% หรือ 45 ข้อเพื่อผ่านการสอบ

สอบปฏิบัติทำใบขับขี่ใหม่ด้วยการทดสอบขับรถ

สอบปฏิบัติจะต้องนัดหมายในวันอื่น และมีขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์ภาคปฏิบัติทั้งหมด 3 ท่า ได้แก่ ท่าเดินหน้าและถอยหลัง ท่าจอดรถเทียบทางเท้า และท่าขับรถถอยเข้าซอง

ชำระเงิน / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ชั่วคราว

หลังจากผ่านการสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ คุณจะต้องชำระเงินและถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ชั่วคราว ซึ่งจะมีอายุ 2 ปี

คุณสมบัติการทำใบขับขี่ใหม่

คุณต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อทำใบขับขี่ใหม่

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นทางเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
  • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ระยะเวลาการทำใบขับขี่ใหม่

จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 วันในการทำใบขับขี่ใหม่ โดยวันที่ 1 คุณจะต้องทดสอบสมรรถภาพทางกายและอบรมการขับขี่ 5 ชั่วโมง และวันที่ 2 คุณจะต้องสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปี